V rámci prvého ročníka Detskej zdravotníckej univerzity Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sme na našej pôde privítali druhý júlový týždeň 40 detí vo veku 8-10 rokov.

Študenti počas štúdia absolvovali vybrané prednášky z anatómie, patológie, rádiologickej techniky, traumatológie, ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyzioterapie, dentálnej hygieny a fyziologickej a klinickej výživy.

Štúdium otvorili v pondelok 10. júla 2023 imatrikulácie a týždeň vzdelávania ukončili možno budúci zdravotníci v piatok 14.júla 2023 slávnostnou promóciou za účasti najvyšších predstaviteľov univerzity, ako aj svojich rodičov.

Veľká vďaka patrí Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, ktorá prišla s myšlienkou a oslovila svojich odborníkov, aby odovzdali svojim malým študentom svoje skúsenosti po teoretickej, ale i praktickej stránke.

Záštitu nad Detskou zdravotníckou univerzitou prebrali rektor SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc. a dekanka FOaZOŠ  prof. PhDr. Zuzana SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH.