Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 Zákona č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:

Odborný asistent

1 miesto pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.),
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 3 roky,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka.
Asistent

1 miesto na Katedre spoločných disciplín FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania (učiteľstvo  anglický jazyk a telesná výchova),
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár,
 • pedagogická a odborná prax minimálne 3 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka.

2 miesta pre študijný program ošetrovateľstvo
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania  ,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra,
 • pedagogická resp .odborná prax minimálne 2 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto pre študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky laborant,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto pre študijný program fyzioterapia
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka.

1 miesto pre študijný program urgentná zdravotná starostlivosť
Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • 2. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra alebo zdravotnícky záchranár,
 • odborná prax minimálne 2 roky,
 • znalosť cudzieho jazyka.
Uchádzač predloží:
 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania a dokladu o priznaní vedecko-pedagogického titulu  „docent“, „PhD.“, „PhDr“. podľa zákona o vysokých školách,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti a písomne spracovať perspektívu a smerovanie činnosti obsadzovaného pracovného miesta a zaslať  v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dekanát Fakulty zdravotníctva
974 05 BANSKÁ BYSTRICA, Sládkovičova 21

Termín odovzdania prihlášok do: 4. augusta 2021 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené:  20. 07. 2021
Poradové číslo: VK/17/2021