Medzinárodný deň študentov si Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave každoročne pripomína oceňovaním študentov a pedagógov, ktorí svojim prístupom a aktivitami úspešne reprezentujú univerzitu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Z rúk rektora SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. si akademické pochvaly prebralo 10 študentov a ďakovné listy rektora 9 pedagógov.

 Ocenení študenti: 

FOaZOŠ: 

 • Natália Plunárová, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu fyzioterapia.
 • Perla Puterová, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia.

LF: 

 • Barbora Chotárová, Marieta Koleková, študentky 5. ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo.
 • Katarína Janáková, študentka 6. ročníka doktorského študijného programu zubné lekárstvo.

FVZ: 

 • Soňa Špaková, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo.

FZ: 

 • Laura Matulová, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu fyzioterapia.
 • Zuzana Pažická, študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.
 • Marek Juriga-Brankovič, študent 3. ročníka bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť.
 • Martin Kompiš, študent 3. ročníka bakalárskeho študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť.

 Ocenení pedagógovia: 

FOaZOŠ: 

 • doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ SZU.
 • PhDr. Bc. Zuzana Rybárová, PhD., MPH., Katedra ošetrovateľstva FOaZOŠ SZU.
 • RNDr. Martina Valachovičová, PhD., Katedra fyziologickej a klinickej výživy FOaZOŠ SZU.

LF: 

 • MUDr. Martin Lučenič, PhD., Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB
 • doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚTPCH Vyšné Hágy.
 • MUDr. František Šikula, Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

FVZ: 

 • prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH, Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva FVZ SZU.

FZ: 

 • doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD., MPH, Katedra ošetrovateľstva FZ BB.

 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., MPH, Katedra fyzioterapie FZ BB.