Dňa 5. októbra 2023 sa konal tradičný akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítala prvákov fakulty na akademickej pôde slovami „je pre mňa potešením, že práve naša fakulta Vám môže vytvoriť priestor pre naplnenie Vašich profesionálnych túžob. Čakajú Vás roky intenzívneho štúdia, ale i nové priateľstvá, lásky či životné skúsenosti. Dúfam, že naplníme Vaše očakávania a že v praxi zúročíte vedomosti a zručnosti, ktoré počas štúdia na našej fakulte nadobudnete“.

Z rúk dekanky fakulty si prevzalo imatrikulačný list 168 študentov dennej formy štúdia v jednotlivých študijných programoch:

  • Ošetrovateľstvo
  • Pôrodná asistencia
  • Fyzioterapia
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Rádiologická technika.

Imatrikulácia prvákov je slávnostnou udalosťou pre fakultu a výnimočnou chvíľou pre študentov, uviedla v príhovore jeho magnificencia, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v zastúpení doc. MUDr. Štefániou Moricovou, PhD., MPH, prvou prorektorkou a prorektorkou pre vedecko-pedagogické hodnosti. Akademické obrady vnášajú do prostredia vysokej školy dôstojnosť, vychádzajú z tradícií, akademických práv a slobôd a opierajú sa o podporu akademického prostredia. Zložením imatrikulačného sľubu prváci fakulty prevzali na seba záväzok správať sa čestne, ctiť si akademickú pôdu a zachovávať akademické slobody, správať sa a konať tak, aby vždy šírili dobré meno našej Alma mater – Slovenskej zdravotníckej univerzity.

V závere akademického obradu popriali členovia slávnostného senátu študentom veľa študijných úspechov, zdravia a radosti zo života. Študentov potešil i malý darček – antistresová loptička.