Dňa 24. novembra 2022 dekanka fakulty prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH,  prodekani fakulty, garanti študijných programov a vedúci katedier na pôde Auly  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítali prvákov na akademickej pôde. V tento deň sa na fakulte konal akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Z rúk dekana prevzali imatrikulačný list študenti dennej formy štúdia v študijných programoch:

  • Ošetrovateľstvo
  • Pôrodná asistencia
  • Fyzioterapia
  • Urgentná zdravotná starostlivosť
  • Rádiologická technika.

Imatrikulácia prvákov je slávnostnou udalosťou pre fakultu a výnimočnou chvíľou pre študentov, uviedla v príhovore jeho magnificencia, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v zastúpení doc. MUDr. Štefániou Móricovou, PhD. MPH, prvou prorektorkou a prorektorkou pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie o slávnostný príhovor. Akademické obrady vnášajú do prostredia vysokej školy moment istoty a dôstojnosti, vychádzajú z tradícií, akademických práv a slobôd a opierajú sa o podporu akademického prostredia, učiteľov a študentov. Imatrikulačným sľubom a prevzatím imatrikulačného listu sa prváci fakulty, študenti dennej formy štúdia, začlenili do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi. Zložením imatrikulačného sľubu študenti prevzali na seba záväzok správať sa čestne, ctiť si akademickú pôdu a zachovávať akademické slobody, správať sa a konať tak, aby vždy šírili dobré meno našej Alma mater –  Slovenskej zdravotníckej univerzity.