Vo štvrtok 14.12.2023 sa v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil mimoriadny tematický kurz (TK) SZU pod názvom “Digitálne zdravie I. – Základy telemedicíny pre zdravotníckych pracovníkov”. Kurz pod gesciou Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU pripravili v spolupráci Katedra klinickej farmakológie LF SZU (vedúci prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., odborný garant TK PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.) a Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU (prednosta prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.).

Išlo o inovatívny formát, ale predovšetkým o výnimočný odborný obsah a zameranie kurzu, ktoré aktívne odpovedali na konkrétne potreby súčasnej zdravotníckej praxe. Kurz sa konal zároveň v spolupráci s Odborom zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka iniciatívnej podpore riaditeľky OZ ŽSK PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH, MHA a jej kolektívu a aktívnej podpore vedenia nemocníc patriacich pod Žilinskú župu, sa tohto úvodného TK zúčastnilo viac než 80 sestier zo Žiliny, Čadce, Dolného Kubína, Liptovského Mikuláša, Trstenej a Námestova. Počas kurzu odznelo 15 odborných prezentácií, pričom viaceré z nich boli spojené už s praktickými ukážkami konkrétnych aplikácii TM v prostrediach slovenských nemocníc. Prednášali pedagógovia organizujúcich pedagogických útvarov SZU, Katedry ošetrovateľstva FOaZOŠ a pozvaní odborníci z praxe (akronymy v TK reprezentovaných inštitúcií: FOaZOŠ, LF a FVZ SZU, UNB a LF UK, OZ ŽSK, FNsP FDR BB, FEI STU, NCZI, ZP Dôvera, OZ Pacientsky hlas).

Otvorená, priateľská atmosféra, bezchybné organizačné zabezpečenie priebehu kurzu, vrátane online vstupov niektorých prednášajúcich – ale predovšetkým zaujímavá, prakticky významná problematika, podaná prístupným, zrozumiteľným spôsobom, boli príčinou veľmi pozitívneho hodnotenia kurzu zo strany účastníkov, ktorí zároveň prejavili eminentný záujem zúčastniť sa aj jeho pokračovania – pod názvom Digitálne zdravie II., ktoré je plánované v zimnom semestri budúceho školského roka. Katedra resp. ústav súčasne evidujú požiadavky na zorganizovanie obdobných TK (DZ I.) v ďalších regiónoch Slovenska.