Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov otvorila v Aule Dioníza Diešku nový akademický rok 2023/2024.

Na začiatku slávnostného otvorenia akademického roka sa rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. prihovoril k študentom úspešne pokračujúcim v štúdiu, zvlášť privítal študentov prvých ročníkov, taktiež zamestnancov SZU.

Uviedol, že uplynulý akademický rok bol pre univerzitu významný. SZU ako univerzita oslávila 20. výročie, ale ako garant inštitucionálneho vzdelávania zdravotníkov je to tento rok už 70 rokov. Z hľadiska posudzovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania SZU absolvovala proces akreditácie s pozitívnym výsledkom. Všetkým, ktorí sa na tomto procese podieľali vyjadril rektor poďakovanie.

,,SZU je relatívne malá univerzita a snaží sa presadzovať kvalitu nad kvantitou. Univerzite pomáha úzka spolupráca s najmodernejšími zdravotníckymi zariadeniami po celej SR. A musím s vďakou skonštatovať v súčasnosti za veľmi dobrú spoluprácu s našim zriaďovateľom rezortným Ministerstvom zdravotníctva“, povedal rektor univerzity.

Celej akademickej obci a všetkým študentom rektor poprial úspešný 21. akademický rok plný pozitívnych správ, dobrých výsledkov, kvalitných vedeckých výsledkov a predovšetkým dobrých kolegiálnych a priateľských vzťahov a optimizmu.