Vážení zdravotnícki pracovníci,

práve celosvetová pandemická situácia poukázala na zvýšená potrebu vzdelaných manažérov, ktorí disponujú nielen klinickými vedomosťami, ale aj manažérskymi a komunikačnými zručnosťami.

FVZ SZU má ako jediná v SR akreditované špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH) – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve pre zdravotnícke povolanie lekár a od r. 1992 vzdeláva lekárov vykonávajúcich, alebo pripravujúcich sa do riadiacich pozícií.

Špecializačné štúdium
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
Master of Public Health

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
tel.: 02/59370550
internet: www.szu.sk
kontaktná osoba: PhDr. Antónia Holičová, MPH, tel:02/ 59 370 572
e-mail: antonia.holicova@szu.sk

Informácie pre záujemcov o špecializačné štúdium
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Termín podania prihlášky a žiadosti o zaradenie do špecializačného odboru: do 30. 9. 2022
Administratívny poplatok za zápis: 30,- EUR

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní,
 • stručný životopis s akcentom na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko,
  telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)
 • čestné prehlásenie, že nie ste v súčasnosti zaradený v inej špecializácii, ani v inej
  vzdelávacej ustanovizni

Podmienka prijatia na štúdium:

1. zaradenie do špecializačného odboru

*Zdravotnícky pracovník podľa Nariadenia vlády SR 379/2015 Z. z. o odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
musí podať žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia MPH. Žiadosť o zaradenie
s povinnými prílohami je potrebné poslať na Organizačno-metodický odbor SZU.
Nie je potrebný súhlas riaditeľa organizácie, nadriadeného alebo lekára samosprávneho kraja.

2. prihláška na štúdium MPH

 • absolvovaný II. stupeň VŠ štúdia
 • uzavretý pracovný pomer s organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva alebo
  verejného zdravotníctva, alebo sa podieľa na ochrane, podpore a rozvoji verejného
  zdravia, alebo
 • uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo
 • prípadne vlastníctvo licencie alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
  zariadenia,

Ďalšie informácie:

 • prihláška na štúdium MPH a žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.szu.sk pod Fakultou verejného zdravotníctva v časti
 • Dokumenty na stiahnutie
 • poplatok za zápis vo výške 30 EUR uchádzači uhradia na účet SZU: Štátna pokladnica
 • SK8781800000007000200522, variabilný symbol 1003008603
 • každý uchádzač priloží k prihláške – kópiu diplomu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo vyššieho (nie diplom o rigoróznej skúške), štruktúrovaný životopis, kópiu ústrižku alebo bankového prevodu o uhradení poplatku za zápis

Poplatok za jeden semester štúdia je 500,- EUR

Poplatok za záverečnú skúšku, obhajobu a diplom je 330,- EUR

Organizácia štúdia

Štúdium trvá najmenej 3 roky a najviac 5 rokov. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, ktoré sú
rozdelené na 6 semestrov, každý semester má 2 týždne kontaktného štúdia a je rozdelené do
modulov:

1.rok:

1. týždeň

1. Informačné zdroje vo verejnom zdravotníctve (epidemiologické metódy, demografia, úvod do štatistiky, zdravotnícka štatistika)

2. týždeň

2. Ochrana zdravia (environmentálne zdravie, zdravie pri práci)

3. týždeň

3. Prevencia (vybraných ochorení)

4. týždeň

4. Komunitná medicína

5. Základy práva

2. rok:

1. týždeň

6. Behaviorálne vedy vo verejnom zdravotníctve

7. Podpora zdravia

2. týždeň

8. Ekonomika zdravotníctva

3. týždeň

9. Zdravotnícke právo

4. týždeň

10. Teória manažmentu

3. rok:

1. týždeň

11. Aplikovaný manažment

2. týždeň

12. Zdravotná politika

3. týždeň

13. Právo v riadení

4. týždeň

14. Nové trendy v zdravotníctve, 15. Masmediálna komunikácia

Štúdium sa končí záverečným testom a obhajobou záverečnej práce pred komisiou, ktorej
zloženie navrhuje dekan fakulty.