Vyučujúci MUDr. Táňa Bulíková, PhD., Mgr. Miloš Čakloš, PhD., Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH, Mgr. Bc. Marek Ištok z katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti zorganizovali praktické cvičenie UHPO (udalosť s hromadným postihnutím osôb) pre študentov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť. Cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 6.10.2023 v účelovom vzdelávacom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre, bolo určené pre poslucháčov 2. a 3. ročníka dennej formy štúdia a 3. a 4. ročníka externej formy štúdia.

Nácvik praktických zručností študentov bol zameraný na zvládnutie zdravotníckeho zásahu v simulovaných podmienkach s hromadným postihnutím osôb, počas ktorého mali študenti preukázať nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti, s dôrazom na aplikovanie zásad medicíny katastrof v praxi. Taktiež si vyskúšali viaceré pozície v záchranárskom tíme – veliteľ zdravotníckeho zásahu, veliteľ triedenia, veliteľ hniezda zranených, či veliteľ odsunu.

Vyučujúci a lektori – zdravotnícki záchranári z praxe usmerňovali študentov v postupoch riešenia simulovaných udalostí a hodnotili ich praktické zručnosti počas všetkých rozohier. Študenti tak získali ďalšie cenné odborné informácie a praktické zručnosti na zvládnutie takýchto typov udalostí.