Študenti so špecifickými potrebami

Kontakt
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordnátor pre študentov so špecifickými potrebami

  • +421 2 59 370 469
  • B-408, 4.posch., Limbová 14
  • osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore)
Dokumenty

Smernica SZU k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SZU v Bratislave [ PDF ]

Prílohy:
  • Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby [ RTF ] [ PDF ]
  • Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [ RTF ] [ PDF ]
  • Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb [ PDF ]