Študenti so špecifickými potrebami

Kontakt
doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordnátor pre študentov so špecifickými potrebami

  • +421 2 59 370 469
  • B-408, 4.posch., Limbová 14
  • osobné konzultácie (po predchádzajúcom dohovore)
Dokumenty

Smernica č. 6/2021 :  Smernica SZU k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SZU v Bratislave

Prílohy
  1. Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami  o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby    (DOC, PDF)
  2. Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb (DOC, PDF)
  3. Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb