SZU a Európska únia

Univerzita svoju činnosť rozvinula do inštitúcie s vysokým pedagogickým a vedeckým kreditom, ktorý je akceptovaný nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Univerzita rozvíja aktivity aj v oblasti zahraničnej spolupráce a zahraničných vzťahov s európskymi vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

Členstvo SZU v medzinárodných organizáciách:

  • Predchodca univerzity, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, sa stala v máji v roku 2000 v Tokyu, po splnení náročných kritérií, členom Sústavy svetových zdravotníckych akadémií (IAMP).
  • Dňa 17. januára 2003 Rada Európskej Asociácie Univerzít (EUA) svojim rozhodnutím prijala SZU za riadneho individuálneho člena EUA.
  • SZU prijala členstvo v skupine signatárov Bolonskej Deklarácie. Rektor SZU slávnostne podpísal Bolonskú deklaráciu na Univerzite v Bologni v septembri 2003. SZU sa stala 21. európskou a 2. slovenskou univerzitou, ktorá podpísala Bolonskú deklaráciu a zaviazala sa tak rešpektovať akademické práva a slobody.
  • Členstvo SZU v UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). V októbri 2003 získala SZU zastúpenie univerzity v Európskej Asociácii Medicínskych Špecialistov (UEMS) – poradného orgánu Európskej komisie v Bruseli pre problematiku prípravy lekárov – špecialistov.
  • SZU – Fakulta verejného zdravotníctva je členom Asociácie škôl verejného zdravotníctva v Európe (ASPHER).

Spolupráca SZU s univerzitami a inštitúciami v zahraničí

Mobilita a SZU

SZU podpísala novú Európsku univerzitnú chartu „Erasmus University Charter“, ktorá v rámci projektu akademických mobilít Erasmu oprávňuje univerzitu k požiadavke financovať akademické mobility študentov, učiteľov a pracovníkov administratívy prostredníctvom slovenskej národnej akademickej agentúry SAAI z fondov EÚ do roku 2012.

Zmluvy o spolupráci

Od marca 2005 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci s Universitá Degli Studi di Palermo. Zmluva zahŕňa spoluprácu pri výskumných projektoch, mobilitu vedeckých pracovníkov a mladých výskumníkov, spoluprácu pri študijných programoch, mobilitu študentov, mobilitu pedagógov, organizovanie spoločných študijných programov.SZU v júni r. 2005 uzatvorila dohodu o spolupráci s Kyjevskou zdravotníckou akadémiou postgraduálneho vzdelávania P. L. Shupyka vo veci spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a výmeny učiteľov.Od októbra 2006 má SZU uzatvorenú zmluvu o spolupráci v oblasti výskumu a výmeny učiteľov a študentov so Štátnou medicínskou akadémiou v Astane, Kazachstan.Od júna 2006 má SZU uzatvorenú dohodu o spolupráci s Južno-Kazašskou medicínskou akadémiou a s Kazašskou národnou medicínskou univerzitou.

Od decembra 2006 má SZU podpísanú zmluvu o spolupráci pri zabezpečení špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na SZU pre zahraničných študentov s gréckou spoločnosťou Emfasis Foundation Centre fo Higher Diplomas so sídlom v Thessaloniki, Grécko.

SZU obnovila bilaterálnu dohodu v rámci programu Socrates „Higher Education (Erasmus)“ s Unviersitá Degli Studi di Napoli v Taliansku ohľadne výmeny študentov a výmeny učiteľov.

SZU má uzatvorenú dohodu o spolupráci a organizácii vzájomných vzťahov s Ternopil State Medical University, v Ukrajine. Zmluva bola uzatvorená dňa 25. júna 2003.

Od marca 2009 má SZU uzatvorené dohody o spolupráci a Memorandum o spolupráci s troma univerzitami Čínskej ľudovej republike, s Čínskou akadémiou pre čínske medicínske vedy, s Univerzitou tradičnej čínskej medicíny v Tianjine a s Zhejiang čínskou zdravotníckou univerzitou v Hagzhou.

Odbor medzinárodných vzťahov

Program LLP / Erasmus

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus môžu univerzity získať od Európskej komisie (EC), ako výkonného orgánu EU, finančnú podporu na svoje aktivity európskej spolupráce.

Program je určený pre študentov (štúdium a stáže v zahraničí), vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov (výučba v zahraničí) a vysokoškolských pracovníkov (školenia v zahraničí). Programy celoživotného vzdelávania Európskej únie (LLP/Erasmus) zabezpečuje Odbor medzinárodných vzťahov SZU prostredníctvom svojich fakultných koordinátorov.

Vysoké školy žiadajú Európsku komisiu o ERASMUS UNIVERSITY CHARTER – EUC. Pridelenie EUC dáva vysokým školám oprávnenie participovať v aktivitách podporovaných podprogramom ERASMUS. SZU bola pridelená Univerzitná charta Erasmus s číslom 229095-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1.

Dokumenty

Prehľad ďalších spolupracujúcich domácich a zahraničných univerzít a výskumných inštitúcií [PDF]

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

prorektor

jan.slezak@szu.sk +421 2 59 370 254

Iveta Karailievová

kontaktná osoba

iveta.karailievova@szu.sk +421 2 59 370 255