V rámci jubilejného 10. ročníka celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorej spoluorganizátorom bola aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, si celkovo 68 tematických prednášok vypočulo vyše 300 účastníkov.

Konferenciu organizovala koncom apríla Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou praktickej obezitológie (SSPO), Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov. Tento rok bola spoluorganizátorom konferencie aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zastúpená Fakultou verejného zdravotníctva SZU a Lekárskou fakultou SZU. Ústredná téma tohto ročníka konferencia bola “Výživa a metabolický syndróm“.

Na slávnostnom otvorení konferencie našu univerzitu zastupovala prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH.

Konferencia sa niesla tradične v interdisciplinárnom duchu. Tento rok sa na konferencie zúčastnili aj prednášajúci z Poľska, Českej republiky, či Ukrajiny.