V dňoch 18.3. – 20.3. 2024 bola na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnená teaching mobilita cez program Erasmus+ so zameraním na zvyšovanie jazykových zručností študentov fakulty v anglickom jazyku. Mobility sa zúčastnila Mgr. Hana Sobotková, Ph.D., odborný asistent z Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Počas mobility zrealizovala výučbu vo viacerých študijných programoch fakulty v dennej forme štúdia, kde sa zamerala hlavne na zvyšovanie vedomostí a zručností v odbornej zdravotníckej anglickej terminológií s dôrazom na príslušný študijný program. Súčasťou mobility bola aj výmena skúseností s pedagógmi fakulty v oblasti prípravy študentov na zdravotnícke povolania ako aj podpory rozvoja jazykových odborných zručností študentov aj pedagógov.