Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia krízového tímu SZU v Bratislave podľa COVID SEMAFORU SZU sa nachádzame v červenej fáze.

Výučbu na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave upravujem s účinnosťou od 24. 11. 2021 (streda) až do odvolania nasledovne:

 • praktická výučba (klinická / odborná / fyzioterapeutická prax):
  • o denná/ externá forma štúdia PREZENČNE v režime O – T – P* podľa platného
 • harmonogramu;
 • teoretická výučba:
  • denná / externá forma štúdia (prednášky / semináre / cvičenia) – DIŠTANČNE
  • okrem UZS1x 24. 11. 2021 – PREZENČNE v režime O – T – P
  • okrem UZS3x 6. 12., 7. 12. 2021 – PREZENČNE v režime O – T – P
  • okrem UZS4x 6. 12., 7. 12. 2021 – PREZENČNE v režime O – T – P
  • okrem DH1x 24., 25. 11. 2021 – PREZENČNE v režime O – T – P
 • priebežné hodnotenie – DIŠTANČNE / PREZENČNE s obmedzením** – do 20 osôb v režime O – T – P alebo plne očkovaných 60 osôb;
 • skúšky – DIŠTANČNE / PREZENČNE v režime O – T – P; testovaná osoba: antigén test nie starší ako 24 hodín, PCR test nie starší ako 48 hodín pri vstupe do budovy univerzity na fakultu (skúškové obdobie v zimnom semestri akad. roka 2021/2022 je od 3. 1. 2022 do 4. 2. 2022všetky študijné programy a ročníky okrem PA2 -6.12.-31.12.2021).

*Režim O – T – P: ak sa nevyskytujú klinické príznaky ochorenia COVID-19 a osoba je:

 • O – očkovaná:
  • o najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
  • o najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
  • o najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka
  • očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • T – testovaná: praktická výučba podľa usmernení zdravotníckeho zariadenia,
 • P – po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

** PREZENČNE s obmedzením – COVID Automat – Systém pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2- v 4.1. Metodika

V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebehu infekcie dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19.

 • Túto skutočnosť je taktiež povinná oznámiť – študent študijnej referentke / zamestnanec na dekanát.
 • Študenti / zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 prerušia dochádzku na univerzitu / praktickú výučbu.
 • Osoby v karanténe oznámia túto skutočnosť: študent študijnej referentke, zamestnanec na dekanát (príp. rektorát). Dĺžku karantény určuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a o jej ukončení rozhoduje jeho všeobecný lekár.
 • V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID-19 univerzita poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

 • najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
 • najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
 • najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 • po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Ak študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tom študent študijnúreferentku, zamestnanec dekanát (príp. rektorát).

Zároveň Vás informujem, že v prípade potreby môžete Vaše žiadosti riešiť s pedagógmi /študijným referátom elektronicky, alebo osobne v čase určených konzultačných hodín.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, v. r.

dekanka

Konzultačné hodiny na dekanáte:

 • osobne (v režime O-T-P): utorok, štvrtok v čase 9:00 – 11:00 h
 • elektronicky: na adrese dekanat.fozos@szu.sk

Ako postupuje COVID pozitívny študent FOaZOŠ SZU