Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia krízového tímu SZU v Bratislave výučba na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave bude pokračovať s účinnosťou od 27. 9. 2021 v režme O – T – P (očkovaní – testovaní – prekonali COVID) až do odvolania. Podľa COVID SEMAFORU SZU sa nachádzame v oranžovej fáze.

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je na univerzite minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

 • V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebeh infekcie, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19.
 • Túto skutočnosť je taktiež povinná oznámiť – študent študijnej referentke, zamestnanec na dekanát.
 • Študenti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID – 19 prerušia dochádzku na univerzitu.
 • Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou udelí RÚVZ karanténu. Pre urýchlenie administratívy spojenej s udeľovaním karantény poskytne dekanát zoznam študentov daného krúžku, resp. zamestnancov.
 • Dekanát komunikuje so zodpovednými osobami z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, postupuje podľa ich usmernení.
 • Študentov, alebo zamestnancov podozrivých z nákazy COVID-19 (boli úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19) určí regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo všeobecný lekár a nariadi im karanténu. Osoby v karanténe oznámia túto skutočnosť: študent študijnej referentke, zamestnanec na dekanát (príp. rektorát). Dĺžku karantény určuje platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a o jej ukončení rozhoduje jeho všeobecný lekár.
 • V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID – 19 univerzita poskytuje plnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

 1. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
 2. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
 3. najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 4. po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

V prípade, že študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tom študent študijnú referentku, zamestnanec dekanát (príp. rektorát).

Po udelení karantény: ak je v krúžku (ročníku) viac ako 50% študentov s výnimkou z karantény, pokračuje sa v prezenčnej výučbe, študenti v karanténe sú ospravedlnení z dôvodu choroby, súbežne majú študenti v karanténe možnosť dištančnej výučby.

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, v. r.
dekanka