Výsledok VK: DOC365

 

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave:

1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny FVZ

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo kandidát vied (CSc.) alebo

    doktor vied (DrSc.),

 • vykonávanie pedagogickej činnosti v odbore inauguračného konania na vysokej škole najmenej 8 rokov,
 • vedenie doktorandov – 2 úspešne vyškolení doktorandi a 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky,
 • autor alebo spoluautor vysokoškolskej učebnice, skrípt – učebných textov (text v rozsahu minimálne 9 autorských hárkov sumárne),
 • autor alebo spoluautor minimálne 1 monografie alebo kapitoly v monografii (AH), pri spoluautorstve uviesť percentuálny podiel uchádzača,
 • autor 40 vedeckých a odborných prác v recenzovaných odborných alebo vedeckých časopisoch, z toho
  1. minimálne 4 práce uverejnené v časopisoch s impakt faktorom IF ≥ 0,35
  2. minimálne 1 publikácia s kvartilom Q1 alebo 4 publikácie s kvartilom Q2,
 • zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ minimálne 2 vedecko-výskumných projektov (domáce alebo zahraničné granty, vrátane inštitucionálnych interných grantov), z toho minimálne jeden úspešne ukončený,
 • 30 ohlasov (citácií) na publikačnú činnosť na publikované vedecké práce alebo iné výstupy tvorivej činnosti v domácej a zahraničnej odbornej literatúre, z toho 10 evidovaných v databázach Scopus a Web of Science,
 • vedenie 30 bakalárskych, diplomových, rigoróznych alebo špecializačných záverečných prác (ako školiteľ), príp. vedenie dizertačných prác (ako školiteľ špecialista),
 • oponentúry grantových úloh, oponentúry dizertačných prác a habilitačných prác,
 • aktívna účasť (prednáška, poster) na
  1. minimálne na 30 vedeckých podujatiach v Slovenskej republike,
  2. minimálne 10 vedeckých podujatiach v zahraničí, pričom aspoň 3 z nich vo forme vyžiadaných prednášok
 • výskumný pobyt, stáž alebo mobilita na pracovisku v zahraničí – minimálne 2

    v súhrnnom trvaní minimálne 10 dní,

 • z nasledujúcich aktivít aspoň 10:
 • zodpovednosť za uskutočňovanie, kvalitu a rozvoj študijného programu (garant / spolugarant) alebo zabezpečovanie výučby profilového predmetu v odbore
 • členstvo vo vedeckej rade alebo kolektívnom orgáne fakulty alebo vysokej školy
 • členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu
 • členstvo v Spoločnej odborovej komisii, resp. odborovej komisii pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, habilitačných komisií, a pod.
 • expertízna a posudzovateľská činnosť projektov z grantových agentúr (MZ SR, KEGA, VEGA, APVV, a )
 • členstvo v organizačnom výbore medzinárodného podujatia: kongres, sympózium, konferencia a seminár
 • recenzie článkov vo vedeckých časopisoch
 • získané ocenenia na národnej alebo medzinárodnej úrovni
 • pôsobenie na vysokej škole v zahraničí (stáže/ mobilita)
 • iná významná aktivita rozvoja študijného odboru
 • členstvo v programovej rade študijného programu
 • členstvo v rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality fakulty alebo univerzity
 • členstvo v komisiách pre štátne skúšky, habilitačnej komisii alebo inauguračnej komisii v odbore
 • recenzent učebnice, monografie, vedeckých textov, článkov v časopisoch, konferenčných príspevkov uverejnených v zborníku, atď.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas uchádzača so spracovaným osobných údajov na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej pracovnej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta, ak ide o pracovnú pozíciu vedúceho katedry.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA

Odbor personálno-právny

Limbová ul. 12

833 03  BRATISLAVA 37

 

Termín odovzdania prihlášok do: 12. 02. 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 

VK vyhlásené: 20. 01. 2023

Poradové číslo: VK/01/2023