Dokument: DOC434

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto docenta na Ústav výživy FOaZOŠ so zameraním v oblasti tvorivej     a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby, diabetológiu, obezitológiu a poruchy látkovej premeny a výživy v študijnom odbore Zdravotnícke vedy, študijnom programe Fyziologická a klinická výživa

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 • splnenie platných kritérií na získanie titulu „docent“ v súlade s Kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/foazos/vnutorne-predpisy/VP-c-5-2022-FOaZOS-kriteria-na-ziskanie-vedecko-pedagogickych-titulov.pdf ),
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania lekár alebo diétna sestra / nutričný terapeut
 • kvalifikačný predpoklad na garantovanie a rozvoj študijného programu fyziologická klinická výživa a predmetov študijného programu
 • špecializačná skúška v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka

Predpokladaný termín nástupu: marec 2023, resp. podľa dohody

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru: pracovná zmluva na ustanovený týždenný pracovný čas vo výške 37,5 hod./týždeň (t. j. 100% pracovný úväzok).

Do výberového konania je potrebné predložiť:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis uchádzača v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona o VŠ, s uvedením ORCID/ResearcherID, ak existuje,
 • doklad o kvalifikačných predpokladoch – úradne osvedčenú kópiu dokladu o najvyššom získanom vysokoškolskom vzdelaní, v prípade ak uchádzač, ktorému bol udelený vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent alebo profesor, aj úradne osvedčenú kópiu dekrétu (pokiaľ bolo vzdelanie, vedecko-pedagogický alebo umelecko- pedagogický titul získaný v zahraničí, uchádzač predloží doklad o uznaní vzdelania). Nie je potrebné dokladať u zamestnancov SZU,
 • čestné prehlásenia o
  • spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • bezúhonnosti (dokladá sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, alebo údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu požadovanom Generálnou prokuratúrou SR,
  • o tom, že uchádzač v čase nástupu nevykonáva prácu pre inú vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekanka, vedúceho zamestnanca, resp. obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí, ako aj že nie je osobou zodpovednou za študijný programov na inej vysokej škole,
  • pravdivosti uvádzaných údajov,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového konania
  • prehľad pedagogickej činnosti (vyučované predmety, dĺžka pedagogickej praxe, vedenie doktorandov) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
  • prehľad tvorivej činnosti – preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
  • prehľad publikačnej činnosti (v prípade uchádzača zo SZU sa akceptuje len výpis z Univerzitnej knižnice SZU ostatní uchádzači predkladajú prehľad publikačnej činnosti podľa kategórií v zmysle č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
  • iné významné skutočnosti (absolvované kurzy, digitálne zručnosti, profesionálne alebo vedecké ocenenie, členstvo v redakčných radách významných časopisov a pod.) preukazuje sa VUPCH za obdobie posledných 6 rokov,
  • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ na FOaZOŠ SZU – osobitne vyznačiť obdobie posledných 6 rokov – dostupné na:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/foazos/vnutorne-predpisy/VP-c-5-2022-FOaZOS-kriteria-na-ziskanie-vedecko-pedagogickych-titulov.pdf,

Požadované doklady je potrebné doručiť na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Odbor personálno-právny, Limbová 12, 833 03  Bratislava 37, (obálku je potrebné označiť textom: „Výberové konanie – neotvárať“), a to do 03. 03. 2023.

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor

 

VK vyhlásené: 09. 02. 2023

Poradové číslo: VK/04/2023

 

Tlačivá na stiahnutie: