Výsledok: DOC464

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie:

1 miesta vysokoškolského učiteľa pôsobiaceho na funkčnom mieste odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: máj 2023

Forma výberového konania: ústny pohovor

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa alebo študent doktorandského stupňa po dizertačnej skúške v študijnom programe ošetrovateľstvo,
 • odborná spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 • špecializačná skúška v špecializačnom odbore v zmysle nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. v platnom znení,
 • pedagogická a odborná prax vo vysokoškolskom vzdelávaní,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (doložené VUPCH),
 6. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 7. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 8. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 9. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 10. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 11. apríla 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

VK vyhlásené: 20. 03. 2023
Poradové číslo: VK/10/2023