Výsledok: DOC467, DOC466

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií na obsadenie:

Obsadzovaná pracovná pozícia – vedúca/i Katedry dentálnej hygieny

Počet pracovných pozícií: 1

Pracovný pomer: kratší pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: máj 2023

 

Požadované kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • odborná spôsobilosť pre výkon zdravotníckeho povolania dentálna hygienička,
 • odborná a pedagogická prax v odbore,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity v odbore (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • písomné spracovanie perspektívy a smerovania Katedry dentálnej hygieny,
 • znalosť cudzieho jazyka.

 

Obsadzovaná pracovná pozícia – vedúca/i Katedry profesijného rozvoja učiteľov

Počet pracovných pozícií: 1

Pracovný pomer: ustanovený týždenný pracovný čas

Predpokladaný termín nástupu: máj 2023

 

Požadované kvalifikačné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v nelekárskom zdravotníckom odbore s rigoróznou skúškou,
 • odborná a pedagogická prax v stredoškolskom aj vysokoškolskom stupni vzdelávania,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 • znalosť právnych predpisov z oblasti stredoškolského a vysokoškolského profesijného rozvoja učiteľov,
 • písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti Katedry profesijného rozvoja učiteľov,
 • znalosť cudzieho jazyka.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti,
 10. publikačné a vedecko-výskumné aktivity (deklaruje sa doložením VUPCH),
 11. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením

„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 11. apríla 2023 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

VK vyhlásené: 20. 03. 2023
Poradové číslo: VK/11/2023