1. Východiskové dokumenty
  1. Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Zákon č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  3. Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG). (2015)
  4. Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG). (2015)
  5. Štandardy – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
 2. Smernica č. 5/2021   o postupe zosúlaďovania študijných programov a odborov habilitačných konaní a  odborov inauguračných konaní na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave podľa zákona č. 269/2018 Z. z. do 31. 8. 2022
 3. FORMULÁRE A TLAČIVÁ pre vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí SAAVŠ
  1. Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu
   •    https://saavs.sk/sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/
  2. Vnútorná hodnotiaca správa študijného programu
   •    tlačivo VHSP v slovenskom jazyku
   •    tlačivo VHSP v anglickom jazyku
  3. Opis študijného programu
   •    osnova opisu študijného programu v slovenskom jazyku
   •    osnova opisu študijného programu v anglickom jazyku
  4. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
   •    tlačivo VUPCH v slovenskom a anglickom jazyku
  5. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
   •    tlačivo VTC v slovenskom a anglickom jazyku
 4. Vnútorný systém zabezpečovania  kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  1. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   1. Štatút Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   2. Zloženie členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   3. Rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania  kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   4. Zápisnice
  2. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo
   Rozhodnutie MZ SR z 8.11.2021
  3. Pravidlá prijímacieho konania
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  4. Pravidlá výberu učiteľov
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  5. Pravidlá preskúmavania podnetov študentov
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  6. Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  7. Etický kódex SZU
   Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  8. Hodnotenie študentov učiteľmi
   Rozhodnutie MZ SR z 23.6.2022
  9. O zásadách, postupe a kritériách pre akreditáciu špecializovaných výučbových  zariadení SZU v Bratislave
  10. K zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
  11. O tvorivej činnosti zamestnancov
   1. Príloha 1 – Výkaz hodnotenia tvorivej činnosti za rok (XLS)
   2. Príloha 2 – Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti za príslušný kalendárny rok (DOCX)
  12. O pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť
 5. Habilitačné a inauguračné konanie
  1. Pravidlá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
  2. Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
  3. Postup a náležitosti obsahu habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
   Rozhodnutie MZ SR z 1.6.2022
    
 6. Štatúty
  1. Štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  2. Rozhodnutie MZ SR zo dňa 23.4.2020
  3. Štatút etickej komisie
  4. Rozhodnutie MZ SR z 28.6.2022
  5. Štatút Centra pre podporu vnútorného systému kvality Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  6. Štatút Poradenského centra Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  7. Štatút Alumni klubu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave