Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:

Vedúci Katedry ošetrovateľstva

1 vedúce miesto

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • 3. stupeň vysokoškolského vzdelania (PhD.)  v odbore ošetrovateľstvo
  • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sestra,
  • pedagogická a odborná prax minimálne 5 rokov,
  • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
  • znalosť cudzieho jazyka,

 

.. viac informácií