Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:

  • 1 funkčné miesto docenta na I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB ak. Dérera so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na gynekológiu a pôrodníctvo v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo

.. viac informácií