Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:

  • 1 miesto vedúceho experimentálnych zverincov Oddelenia toxikológie

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa – veterinárny lekár (MVDr.),
  • vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa,
  • manažérske schopnosti v oblasti koordinácie predklinických štúdií a vedeckých projektov,
  • minimálne 5 rokov praxe v odbore toxikológia,
  • odborné skúsenosti v klinickej diagnostike, patológií a histológií laboratórnych zvierat,
  • uchádzač musí byť držiteľom osvedčenia podľa Smernice rady Európskeho parlamentu 2010/63 EU „Ochrana zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely„
  • teoretické a praktické skúsenosti s prácou podľa zásad Správnej laboratórnej praxe,
  • publikačná činnosť,
  • znalosť cudzieho jazyka.

.. viac informácií