Vyhlásenie doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu LF SZU na funkčné obdobie do 31. októbra 2022

Akademický senát LF SZU v Bratislave v súlade s § 9, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 6 Štatútu SZU, Zásadami volieb do Akademického senátu  LF SZU a Rokovacím poriadkom Akademického senátu SZU vyhlasuje doplňujúce voľby kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LF SZU do Akademického senátu LF SZU v Bratislave, ktoré sa uskutočnia dňa 09. novembra 2021 od 9:00 do 15:00 hod.

AS LF SZU dňa 28.09. 2021 tajným hlasovaním zvolil volebnú komisiu (VK) pre doplňujúce voľby študentskej časti  Akademického senátu LF SZU v zložení: Zuzana Tran (predsedníčka), Veronika Zurbulová, Katarína Uhliariková.

Právo navrhnúť zástupcu zo študentskej časti akademickej obce LFSZU v Bratislave do Akademického senátu SZU má ktorýkoľvek študent alebo skupina študentov akademickej obce LF SZU na priloženom tlačive. Podmienkou je priložený súhlas navrhovaného. Členstvo vo volebnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou na zástupcu.

Návrhy na kandidáta do AS LF SZU možno podávať predsedovi VK prostredníctvom podateľne SZU (vhodenie do označenej urny)  do 25.10. 2021 do 12:00 hod. Obálku treba označiť ,,Doplňujúce voľby do AS LF SZU” – Neotvárať. Kandidačná listina sa zverejní dňa 26.10. 2021 na výveske AS LF SZU a na webovej stránke LF.

Dňa 09.11. 2021 od 9:00 – 15:00 hod v miestnosti malej zasadačky dekanátu LF SZU č. dverí 134 na Limbovej 12 sa uskutoční tajné hlasovanie, ktorého sa zúčastnia členovia študentskej časti AO LF SZU. Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním 1  kandidáta na pripravených hlasovacích lístkoch. Výsledky volieb oznámi predseda VK ihneď po skončení volebného aktu predsedovi AS LF SZU a vypracuje zápisnicu o priebehu volieb.

Bratislava, 28.09. 2021

MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH, v.r.
predseda Akademického senátu
LF SZU v Bratislave


Návrh kandidáta na funkciu zástupcu zo študentskej časti akademickej obce Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do Akademického senátu LF SZU v Bratislave