Akademický senát SZU v Bratislave (AS SZU) vyhlasuje voľby zástupcov/delegátov* zo študentskej časti akademickej obce fakúlt SZU Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na volebné obdobie 2021 – 2024

04. – 09. november 2021

Návrhy na zástupcov/delegátov do ŠRVŠ môže podať člen študentskej časti akademickej
obce fakúlt SZU

do 29. októbra 2021 do 12:00 h


Navrhovateľ navrhne zástupcu/delegáta do ŠRVŠ na tlačive (príloha tohto vyhlásenia) a doručí návrh v zalepenej obálke na meno predsedu volebnej fakultnej komisie prostredníctvom podateľne SZU. Na obálke uviesť „Voľby delegáta do ŠRVŠ voleného študentskou časťou AO + vypísať fakultu“.

Kandidovať na zástupcu/delegáta do ŠRVŠ môže každý študent akademickej obce SZU. Študent akademickej obce SZU je oprávnený voliť zástupcu/delegáta len na tej fakulte, na ktorej je študentom.
Člen akademickej obce SZU nemôže za zástupcu/delegáta navrhnúť sám seba.

Návrh na zástupcu/delegáta do ŠRVŠ , ktorý nebude doručený stanoveným spôsobom a doručený po uplynutí lehoty nebude akceptovaný.

V jednom návrhu možno navrhnúť najviac jedného zástupcu/delegáta do ŠRVŠ.

Členstvo vo volebnej univerzitnej komisii a volebnej fakultnej komisii je nezlučiteľné s kandidatúrou na zástupcu/delegáta.

Ďalšie podrobnosti o postupe pri riadnych voľbách zástupcov/delegátov do ŠRVŠ určuje smernica č. 2/2020 o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl (príloha tohto vyhlásenia) a harmonogram riadnych volieb (príloha tohto vyhlásenia).

Bratislava 07. október 2021

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu SZU v Bratislave

Poznámka:
*Do ŠRVŠ volí akademická obec SZU (zástupcovia študentskej časti) 2 zástupcov/delegátov v súlade s § 107 ods. 4 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť akademickej obce SZU
Harmonogram riadnych volieb
Smernica č. 2/2020 o zásadách volieb do Študentskej rady vysokých škôl