Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:

Profesor  
1 miesto pre študijný program fyzioterapia

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania fyzioterapeut alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, alebo vnútorné lekárstvo alebo neurológia, alebo pediatria alebo ortopédia
 • pedagogická a odborná prax minimálne 10 rokov,
 • publikačné a vedecko-výskumné aktivity,
 • znalosť cudzieho jazyka

Uchádzač predloží:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania a dokladu o priznaní vedecko-pedagogického titulu podľa zákona o vysokých školách,
 • kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 • písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 • podrobné údaje o doterajšej odbornej činnosti a písomne spracovať perspektívu a smerovanie činnosti obsadzovaného pracovného miesta a zaslať  v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Dekanát Fakulty zdravotníctva
Sládkovičova 21
974 05 BANSKÁ BYSTRICA,

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Termín odovzdania prihlášok do: 7. novembra 2022 (vrátane).
Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

VK vyhlásené: 24. 10. 2022
Poradové číslo: VK/33/2022

 


Dokumenty: