Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie

Tri funkčné miesta docenta zubného lekárstva na LF SZU
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie 1. a 2. spojeného stupňa (Lekárska fakulta titul MUDr. alebo MDDr.),
 • akademický titul PhD. alebo CSc.,
 • pedagogická prax minimálne 3 roky, od získania akademického titulu PhD. alebo CSc.,
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • vedeckovýskumná činnosť:
  • Riešiteľ alebo spoluriešiteľ minimálne 1 grantová úloha,
  • Výskumný pobyt /mobilita/stáž na zahraničnom pracovisku min. 1 v súhrnnom trvaní 5 dní
 • publikačná /tvorivá činnosť
  • Výstupy: publikácie in extenso v kategóriách A+, A, A-, a B podľa kategorizácie výstupov min. 15 z toho:
   • 10 – 7 výstupov ako prvý, korešpondujúci alebo posledný autor, maximálne 20 % prác z toho môže byť publikovaných v recenzovaných zborníkoch, z toho 3 za posledných 6 rokov,
   • – min 1 výstup A,
   • – minimálne 2 práce musia byť uverejnené v časopisoch s  impakt faktorom (IF)
   • IF ≥ 0,56 alebo kumulatívny IF ≥ 2,
  • Pedagogický výstup: 1 (3 AH) vysokoškolská učebnica, skriptum, učebný text,
  • pri spoluautorstve je podiel uchádzača v rozsahu najmenej 3 AH tvoriacich jeden celok alebo súčet  vo vysokoškolskej učebnici alebo skriptách,
  • Celkový počet ohlasov: min. 15 z toho:  10 vo WoS/SCOPUS/PUBMED, 5 za posledných 6 rokov,
  • Rozvoj odboru a doktorandského štúdia: oponentúry projektov, grantových úloh, oponentúry doktorandských dizertačných prác, habilitačných prác, špecializačných prác, recenzie publikácií, a pod. doma a v zahraničí.

Uchádzač predloží:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením adresy na doručovanie elektronickej pošty,
 2. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania,
 3. kópiu dokladu, ktorým uchádzač preukazuje ovládanie cudzieho jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 4. profesijný štruktúrovaný životopis,
 5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložené výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace),
 6. písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. písomný súhlas s tým, že univerzita môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely výberového konania,
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, diplome, vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine,
 9. podrobné údaje o publikačnej a doterajšej odbornej činnosti,
 10. písomné spracovanie perspektívy a smerovania činnosti obsadzovaného pracovného miesta.

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením
„výberové konanie – neotvárať“ na adresu:

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA
Odbor Personálno-právny
Limbová ul. 12
833 03 BRATISLAVA 37

Termín odovzdania prihlášok do: 05. decembra 2022 (vrátane).
Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.


VK vyhlásené: 16. 11. 2022
Poradové číslo: VK/37/2022