Konferencia sa konala pod záštitou rektora SZU Dr.h.c. prof. MUDr. Petra Šimka, PhD. a dekana doc. MUDr. Mgr. Ladislava Kuželu, PhD., MPH.

   Člen predsedníctva odbornej konferencie prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD., sám pred 50 rokmi bol aktívnym študentom SVOČ a ako pripomenul, štartovacia línia študentov, ktorí sa chceli venovať vede, bola diametrálne odlišná. ,,Mali sme nedostatočný prístup k zahraničnej literatúre. K odbornej literatúre sme sa dostali jedine cestou knižnice alebo zasielaním od osloveného autora. Dnes je úplne iná situácia, ale žiaľ aj v tom, že zažívame krízu záujmu študentov o vedeckú odbornú prácu,“

    Popularizácii vedy pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť, by mohli pomôcť aj podcasty Lekárskej fakulty SZU, ktoré od budúceho školského roka začnú študenti na fakulte pripravovať. Ťažiskom je predovšetkým komunikácia s pacientom, ktorý musí byť na prvom mieste každého zdravotníckeho pracovníka. Záujem študentov o vedu a ich špecializáciu je kľúčová, otvára medikom dvere, ponúka kontakty, budúcu prácu a možnosti, ktoré nedosiahnu len z učebníc. Aktívna vedecká práca však musí byť zrozumiteľná aj pre prijímateľa-pacienta.“ pripomenul dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH., ktorý apeluje na študentov a ich aktivitu.

    Prodekan pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., vďaka ktorému sa rozbieha vedecká činnosť na LF SZU pripomenul, že cestou je nielen aktivita samotných študentov. Podporu na budúce práce nájdu medici, ale aj študenti iných fakúlt, na tzv. Burze tém. „Rovnako už teraz môžu osobne diskutovať svoje zámery. Na úvod naozaj stačí záujem, cesta ako sa dopracovať k dobrej téme sa už nájde. Rovnako sa môžu medici pripojiť aj k súčasným PhD. témam ako ich ,,dvojičky“. Ponúkajú sa tým možnosti na budúcu vedeckú prácu. Pre študenta PhD. je to pomoc a pre medika zase možnosť ako začať s kvalitnou vedeckou prácou,“ vyzval študentov prodekan pre vedu a výskum doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Všetky informácie budú zverejnené na podstránke https://eszu.sk/lf/veda-a-vyskum/.

     XIII. ročník Študentskej vedeckej odbornej činnosti Lekárskej fakulty SZU nepriniesol žiadneho víťaza. Okrúhly stôl s vedeckými pracovníkmi a predstaviteľmi fakulty však priniesol pre študentov možnosť na komunikáciu a pomoc pri ich budúcej vedeckej práci.