Dňa 24. – 25. 10. 2023 sa konal v Plzni,  v Českej republike,  XXXVI. kongres pracovního lékařství s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu bolo „Pracovné lekárstvo a prevencia chorôb“. Kongres poskytol medziodborovú spoluprácu a priestor na výmenu názorov odborníkom pracovného a všeobecného praktického lekárstva, hygieny práce, epidemiológie, pneumológie, alergológie, neurológie, psychológie, toxikológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, fyziológie a psychofyziológie práce a ďalších príbuzných odborov.

      Fakulta verejného zdravotníctva SZU bola na kongrese zastúpená dvomi prezentáciami:

  • Hurbánková, Volkovová, Wimmerová, Moricová:„Nanočastice magnetitu Fe3O4 – Časová a dávková závislosť“
  • Trajlínková, Fialová, Moricová: „Hodnotenie zdravotného stavu zváračov po expozícii zváračským pevným aerosólom na vybraných pracoviskách“.

Doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. z Fakulty verejného zdravotníctva SZU bola na kongrese ocenená čestnou medailou prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc. za zásluhy o rozvoj odboru pracovného lekárstva. Medailu jej udelila Společnosť pracovního lékařství ČLS JEP.