Dňa 18.-19.4.24 sa v Nitre konalo tradičné multidisciplinárne podujatie  s celoslovenským presahom –  XXXVIII. Zoborský deň a XIX. Bitterov osteologický deň 2024. 

Medzi pozvanými prednášajúcimi zo strany organizátorov (Špec. nemocnica sv. Svorada) boli prodekani LF SZU prof. Janík a doc. Laššán, ktorý sa prítomným na slávnostnom otvorení prihovoril  aj v mene rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity a  dekana Lekárskej fakulty  SZU.

V prvom bloku „Zápalové ochorenia v pneumoftizeológii“ vystúpil doc.  Laššán s prednáškou „Dať či nedať? Pulzná liečba kortikoidmi pri ťažkom COVID-19“. V prednáške zhrnul skúsenosti z liečby ťažkého COVID-19 s respiračným zlyhaním na KPaFaFD LF SZU a UNB. Poznatky rozširujú bázu poznatkov o čo najúčinnejšej liečbe tohto stále závažného ochorenia, ktoré má  významný  dopad na verejné zdravie.

V druhom bloku „aktuálne problémy v pneumoonkológii“ vystúpil prof. Janík s prednáškou „Miniinvazívna liečba karcinómu pľúc“, v ktorej účastníkov oboznámil  s modernými trendami v chirurgickej liečbe tejto najsmrteľnejšej malignity u mužov v SR, ktorá sa vyznačuje stále rastúcou incidenciou a prevalenciou.

Okrem toho na podujatí Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali aj doc. Solovič z NÚTaPCHaHCH V. Hágy, prezident SPFS SLS  s prednáškou „Tuberkulóza – stále aktuálny problém“ a doc. Beržinec z ŠN sv. Svorada  „Čo je optimálny postup pri včasnom NSCLC? Indukčná, perioperačná alebo adjuvantná imunoterapia?“.

Teší nás, že sa do vedecko-vzdelávacích aktivít zapojili aj mladí kolegovia z KPaFaFD LF SZU a UNB – v Sekcii mladých pneumológov – Pneumo 35, kde vystúpil  dr. Svrček s prednáškou „Transplantácia pľúc u pacientov v SR“.