19. medzinárodná konferencia, 9. výstava Sciences and Arts, spolu so zasadnutím 19. valného zhromaždenia (VZ) RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy (ďalej len Asociácia) sa konali 10. – 12. 4. 2024 v Bratislave ako sídle partnerských univerzít – Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského. SZU na VZ zastupovala oficiálna reprezentantka doc. Ing. Elena Piecková, PhD., MPH

Prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai v Los Angeles po otvorení zasadnutia VZ a schválení jeho programu predstavil návrh nového prezídia Asociácie: Dr. Robert Gaspar – prezident, Dr. Oksana Shevchuk a Dr. Tamas Tabi – viceprezidenti a návrh novej dozornej rady: David Wrigley – predseda, Dr. Marija Heffer a Dr. Tibor Ertl – členovia. Všetky návrhy boli kvórom VZ jednohlasne akceptované. Z uvedeného ďalej vyplynula zmena sídla Asociácie na Szogi József ut. 25, 6726 Szeged, Maďarsko. Dr. Sandor G. Vari bol tiež jednomyseľne zvolený za predsedu poradnej vedeckej rady Asociácie. Všetky mandáty zvolených členov vedenia Asociácie majú platnosť od 4. 11. 2024 do 4. 11. 2029, v prípade dr. S. G. Variho do 4. 11. 2026.

Dr. Vari zosumarizoval vedeckú činnosť Asociácie v posledných 12 rokoch nasledovne:

  • podporených bolo 38 vedeckých RECOOP grantov
  • z kooperatívneho výskumu vyplynulo 162 vedeckých publikácií s priemernou citovanosťou na publikáciu 9,03 a H-indexom 16.

Skonštatoval, že v súčasnosti aktívne prebieha riešenie vedeckých grantov č. 033 – 038 (presné informácie je možné nájsť na webovej stránke Asociácie).

Dr. Vari informoval aj o humanitárnej pomoci pre ukrajinských partnerov distribuovanej na mieste potreby prostredníctvom Ternopilskej lekárskej univerzity.

Ďalej zdôraznil posilňovanie účasti mladých vedeckých pracovníkov vo všetkých budúcich aktivitách RECOOP.

Na 19. medzinárodnej konferencii Bridges in Life Sciences sa zúčastnilo viac ako 120 vedeckých a výskumných pracovníkov zo všetkých 7 členských štátov Asociácie. Odborný program prebehol v 13 prednáškových sekciách prezenčnou aj online formou.

Zo SZU sa konferencie aktívne zúčastnilo osem špecialistov (z ústavov mikrobiológie a imunológie LF SZU), vrátane troch doktorandov, ktorí prezentovali spolu 6 príspevkov v sekcii Nanomedicine and Nanosafety, Infection and Immunology and Translational Medical Research (túto sekciu aj viedli) a Clinical Research: Oncology, Quality of Life etc.

Nasledujúca, 20. výročná vedecká konferencia a 20. valné zhromaždenie RECOOP bude v apríli 2025 v rumunskej Bukurešti.