V dňoch 12. – 14. októbra 2023 sa v Hornom Smokovci konala 44. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), na ktorej prezentovali Lekársku fakultu SZU v Bratislave (LF SZU) viacerí naši zástupcovia.

Po slávnom otvorení konferencie  nasledovala  moderovaná diskusia s predstaviteľmi všetkých vzdelávacích ustanovizní na Slovensku, na tému  “Špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve – aktuálna situácia a smerovanie do budúcnosti“, na ktorej  výbor konferencie zablahoželal prof. MUDr. Kataríne Gazdíkovej, PhD., MHA, MPH, vedúcej Katedry všeobecného lekárstva LF SZU k menovaniu profesorkou prezidentkou Slovenskej republiky.

Prof. Gazdíková poukázala, že LF SZU má najdlhšie skúsenosti so špecializačným štúdiom na Slovensku a v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ju dlhoročné skúsenosti predurčujú k lídrovskému  postaveniu. Rovnako vyzdvihla  význam výučby predmetu Všeobecné lekárstvo v pregraduálnej výučbe, počas ktorej si medici vytvárajú vzťah k jednotlivým odborom medicíny, a práve prax na ambulanciách všeobecných lekárov je mnohokrát prvým kontaktom s ambulantnou formou poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo medici veľmi pozitívne hodnotia a častokrát uvádzajú ako podnet pri výbere ďalšieho odborného smerovania. Poukázala aj na význam Rezidentského štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo, doplnkovej odbornej prípravy pre získanie špecializácie v odbore všeobecné lekárstvo,  ako  aj na potrebu akceptácie odboru všeobecné lekárstvo, ako plnohodnotného špecializačného odboru, ako aj na  nevyhnutnosť multiodborovej spolupráce s ostatnými špecializačnými odbormi.

Ďalšími zástupcami LF SZU na konferencii boli prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky MUDr. Štefan Laššán, PhD, ktorý vystúpil v bloku Ochorenia preventabilné očkovaním – ako využívame naše možnosti, doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta Internej kliniky SZU v Banskej Bystrici v bloku Choroby pečene – od prevencie k liečbe. V bloku zameranom na zdravý životný štýl nás prezentoval  dekan doc. MUDr., Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH, prednosta Klinky gastroneterológie SZU a UNB.

Okrem toho v bloku zameranom na paliatívnu medicínu vystúpili pani primárka Škripeková a doktorka Dzurillová z Oddelenia paliatívnej medicíny SZU a NOU. S témou zameranou na tuberkulózu vystúpil docent  Solovič  z NÚTPCHaCH Vyšné Hágy, aktuálny stav liečby inzulínom prezentoval docent Schroner z Katedry diabetológie a porúch látkovej premeny LF SZU.

Dôležitosť medziodborovej spolupráce všeobecného lekárstva jasne potvrdila aj účasť ďalších  našich kolegov z Fakulty verejného zdravotníctva SZU  v Bratislave prof. MUDr. Zuzany  Krištúfkovej, PhD., MPH,  prof. MUDr. Márie Belovičovej, PhD. a MUDr. Kataríny Dostálovej, PhD., MPH.

Konferencia prebieha vo veľmi príjemnej atmosfére, ktorá bola ešte znásobená prostredím našich najkrajších hôr. Už sa tešíme na ďalší  ročník,  na ktorom sa určite opäť  predstavia aj zástupcovia LF SZU.