FOaZOŠ SZU organizovala 6. 9. 2022 pracovné rokovanie s manažérkami ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislava prešla procesom zosúlaďovania študijných programov na prípravu zdravotníckych pracovníkov so štandardami pre študijný program SAAVŠ, vrátane praktickej výučby. Nadväzne na tento proces a analýzu hodnotiacich dotazníkov kvality vzdelávania od študentov, prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, dekanka fakulty, pozvala 6. septembra 2022 na pracovné rokovanie manažérky ošetrovateľstva zdravotníckych zariadení, kde študenti fakuty realizujú praktickú výučbu.

Infromovala ich o požidavkách v zmysle štandardov a zámeroch fakulty na zvýšenie kvality vzdelávania budúcich sestier i ďalších zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých štúdijných programoch fakulty. Vyzdvihla prepojenie procesu vzdelávania s praxou a podiel odborníkov špecializovaných výučbových zariadení, ktorí zabezpečujú ako teoretickú tak i praktickú výučbu. Zmluvné partnerstvá so zdravotníckymi zariadeniami sú cenným prínosom v zabezpečení kvality vzdelávania a umožňujú nadobúdanie vedomostí, profesionálnych zručností a postojov v reálnych podmienkach.

Analýza bola zameraná na komplexné zhodnotenie klinickej praxe: priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie podmienok realizácie klinickej praxe ako i činností zodpovedajúcich výstupom a špecifickým potrebám vzdelávania sestier. Samostatnou témou bolo zhodnotenie dištančného vzdelávania a podmienky realizácie klinickej praxe počas pandémie COVID – 19. Veľká vďaka fakulty patrí námestníčkam ošetrovateľstva jednotlivých zdravotníckych zariadení, mentorom ako i ďalším  zdravotníkom za ich ústretovosť a prínos k zabezpečeniu praxe počas náročných mesiacov mimoriadnej situácie.   

Základnou témou konštruktívnej diskusie bola analýza možností skvalitnenia vzdelávania sestier, zvýšenie komunikácie vo vzťahu odborník z praxe (mentor) – študent a fakulta, zabezpečenie primeraného vedenie a podpory študentom a podpora učenia orientovaného na študenta. Cenné boli i informácie námestníčok z jednotlivých zdravotníckych zariadení: Univerzitná nemocnica Bratislava a jej pracoviská (Nemocnica Ružinov, Nemocnica akad. Ladislava Dérera, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) Nemocnica sv. Michala, Národný ústav detských chorôb, Národný onkologický ústav, Národný ústav srdcových chorôb a.s., Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Onkologický ústav sv. Alžbety, ktoré realisticky prezentovali súčasnú situáciu a problémy sestier a navrhli ďalšie možnosti zvýšenia kvality vzdelávania.