Názov projektu: Behavioral & Integrative Treatment Development Program (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 9.5.2022

Dátum otvorenia: 10.7.2022

Dátum ukončenia: 22.3.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum v oblasti vývoja a testovania behaviorálnej a integračnej liečby užívania drog a alkoholu, zneužívania a závislosti. Tento FOA potvrdzuje pokračujúci záväzok NIDA k hlavným programom výskumu behaviorálnej a integračnej liečby. Termín “behaviorálna liečba” sa tu používa v širšom zmysle a zahŕňa psychoterapiu, kognitívne terapie, terapie na prevenciu relapsu, nápravné, rehabilitačné, nácvik zručností, poradenstvo, rodinné terapie a cvičebné terapie. Vývoj a testovanie predpokladaných cieľov a mechanizmov zmeny správania, ako aj používanie a vývoj platných a spoľahlivých nástrojov hodnotenia sú kľúčové pre tri fázy výskumu liečby podporovaného v rámci tejto iniciatívy: Fáza I (generovanie liečby, zdokonaľovanie) zahŕňa všetky aktivity súvisiace s vytvorením novej behaviorálnej intervencie. Táto fáza zahŕňa aj úpravu, prispôsobenie alebo zdokonalenie existujúcej intervencie (etapa IA). Etapa I vyvrcholí uskutočniteľnosťou a pilotným testovaním (etapa 1B). Štúdie I. štádia je možné napríklad vykonávať vo výskumnom prostredí, s výskumnými terapeutmi a výskumnými subjektmi, alebo v komunitnom prostredí s komunitnými poskytovateľmi. Fáza II (“účinnosť”) výskumu pozostáva z experimentálneho testovania sľubných behaviorálnych intervencií vo výskumnom prostredí s terapeutmi/poskytovateľmi založenými na výskume. Výskum v štádiu III („Účinnosť v reálnom svete“) pozostáva z experimentálneho testovania sľubných behaviorálnych intervencií v komunitných prostrediach s komunitnými terapeutmi/poskytovateľmi a pacientmi pri zachovaní vysokej úrovne kontroly potrebnej na stanovenie vnútornej platnosti. Všetky štádiá I, II a III zahŕňajú zameranie na teóriu odvodené ciele/predpokladané moderátory, mediátory a mechanizmy zmeny, ktoré sú základom liečby, a štúdie, ktoré optimalizujú kombinovanú, sekvenčnú alebo integrovanú behaviorálnu/farmakologickú liečbu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz