Centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Viac informácii nájdete na: www.walki.sk/hiv-aids

Upozornenie

Príďte sa otestovať do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave. Ponúkame bezplatné /aj anonymné/ testovanie infekcie HIV  spojené s poradenstvom. V januári 2022 odbery krvi vykonávame v pracovných dňoch v pondelok 3.1.2022 a od 10.1.do 31.1. 2022 každý pondelok a každý štvrtok od 9.00 – 12.00 hod.

Vzhľadom na epidémiu COVID 19 odbery krvi vykonávame v režíme OTP /očkovaní, testovaní, prekonaní.

V 15. pracovnom týždni budeme vykonávať odbery krvi  v ambulancii NRC HIV/AIDS v stredu od 9.00 – 12.00 hod.

Po veľkonočných sviatkoch budeme vykonávať odbery každý pondelok a každý štvrtok od 9.00 – 12. 00 hod.

Personálne obsadenie NRC:
vedúca NRC: doc. RNDr. Danica  Valkovičová Staneková, PhD.

tel: 02 59370 383

spolupracovníci:

RNDr. Monika Hábeková, zástupca vedúcej NRC PhD, tel: 02 59370 133

RNDr. Mária Takáčová , PhD.: 02 59370 133

ing. Alexandra Kovářová, tel: 02 59370 144

Charakteristika centra:

Dátum zriaďovacieho dekrétu: 15.10.1994, 3359/94-A/1

Osvedčenie o akreditácii: č. M 006, SNAS, 30.6.2021

Externá kontrola práce NRC:

 • Program MPEP (CDC v Atlante) :
  • od 07/1997 v oblasti serologickej diagnostiky infekcie HIV/AIDS (ELISA a Western Blot)
  • od 01/2003 v oblasti používanie rýchlotestov
 • program QCMD (Glasgow)
  • od . r. 2007 – v oblasti molekulárnej diagnostiky (testovanie rezistencie HIV na ART)
  • od r. 2012 – testovanie vírusovej záťaže
 • program RIQAS
  • od r. 2012 – v oblasti serologickej diagnostiky infekcie HIV
Činnosť a zameranie NRC:
 • základná diagnostika infekcie HIV pre potreby ambulancie NRC
 • telefonická a elektronická Linka dôvery, pred- a potestové poradenstvo
 • konfirmácie HIV-reaktívnych vzoriek s celoslovenskou pôsobnosťou
 • diagnostika primárnej infekcie HIV (možnej profesionálnej infekcie a pod)
 • diagnostika novorodencov HIV-infikovaných matiek
 • sledovanie laboratórnych prognostických markerov u HIV-infikovaných pacientov (vyšetrovanie vírusovej záťaže, rezistencie HIV, tropizmu HIV)
 • spolupráca s WHO i. medzinárodnými organizáciami
 • spolupráca s vládnymi a mimovládnymi organizáciami v prevencii HIV/AIDS
 • zber epidemiologických údajov o infekcii HIV/AIDS v SR
 • štúdie surveillance infekcie HIV/AIDS vo vybraných skupinách ľudí
 • vedecko-výskumná činnosť (účasť na nár. a medzinárodnych projektoch –
 • pedagogická činnosť (účasť na pre- a postgraduálnom štúdiu.)
 • metodické vedenie terénnych laboratórii v oblasti diagnostiky infekcie HIV
 • plnenie úloh vyplývajúcich z Nár. programu prevencie HIV/AIDS v SR

Dokumenty

Domáce projekty:
Prevalencia infekcie HIV u homo/bisexuálne orientovaných mužov vo vzťahu k ich  sexuálnemu správaniu /1996-2002/

vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.

Financujúca agentúra: MZSR

Štúdium prognostických markerov pri infekcii HIV/AIDS

vedúci projektu: RNDr. Danica Staneková, PhD.

Financujúca agentúra: MZSR

Výška dotácie SZU: 1 2000 000 Sk, celková finančná čiastka: 4 000 000 Sk

Zahraničné  projekty: 
BORDERNET – HIV/AIDS and STI-Prevention, Diagnostics and Therapy along the old   and new EU-Borders : 01/2005 – 01/2008

riešiteľ: Elfriede Steffan,SPI Forschung, Berlin

koordinátor za SR: RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: EU-Programme „Public Health“, DG Health and Consumer Protection

EUROSUPPORT V: Improving the sexual and reproductive health of persons living with HIV (PLWH)  /01/2005 – 01/2008/

riešiteľ: Christaina Noestlinger, Inst of Tropical Medicine

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: 6.rámcový program

SIALON I – Capacity building in HIV/syphilis prevalence estimation non- invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-2009/

riešiteľ: Massimo Mirandola, Regione del Veneto – Giunta Regionale, 30123 Venezia

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

financujúca agentúra: 6.rámcový program

EuropeHIVResistance /2007-2010/

hl. riešiteľ: Charles Boucher, UMC-Utrecht, Department Virology, Utrecht

Koordinátor za SR: doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.

SIALON I –  Capacity  building in HIV/syphilis prevalence estimation non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe /2008-9/

Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

EUROSUPPORT  VI  – Developing a training and resource tool for  improving the sexual and  reproductive health of people living with HIV /2010-12/

koordinátor: Christaina Noestlinger, Ph.D., Inst of Tropical Medicine

nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

SIALON II – CAPACITY BUILDING IN COMBINING TARGETED PREVENTION WITH MEANINGFUL HIV SURVEILLANCE AMONG MSM /2011-2013/

Hl. koordinátor: Massimo Mirandola, Regione del Veneto

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

Joint action – Improving HIV prevention in Europe /2013-2016/

koordinátor: Mathias Wentzlaff-Eggebert Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, German Federal Centre  for Health Education)

Nár. koordinátor za SR: Danica Staneková, SZU, Bratislava

Integrate – Joint action on integrating prevention, testing and linkage of care strategies across HIV , viral hepatitis, TBs and other STIs in Europe /2017-2020/

Koordinátor: REGION HOVEDSTADEN, DENMARK, KONGENS VÆNGE 2, 3400 HILLERØD

Nár. koordinátor za SR: Danica Valkovičová Staneková, SZU, Bratislava