Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 15.12.2022

Dátum ukončenia: 6.11.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby rakoviny súvisiacej s infekciou. Koinfekcia je definovaná ako výskyt infekcií dvoma alebo viacerými infekčnými (patogénnymi alebo nepatogénnymi) agens – buď súbežne alebo postupne – a zahŕňa akútne aj chronické infekcie vírusmi, baktériami, parazitmi a/alebo inými mikroorganizmami. Uprednostnia sa výskumy koinfekcií so známymi onkogénnymi agens (okrem vírusu ľudskej imunodeficiencie [HIV]) a koinfekcií, ktoré prinášajú nové možnosti prevencie a liečby.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz