Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 26.9.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, aby porozumeli faktorom, ktoré ovplyvňujú prijímanie a dodržiavanie a trvalé používanie biomedicínskych možností prevencie HIV, aby informovali a rozvíjali prístupy na podporu výberu a používania medzi týmito možnosťami a aby pochopili a podporovali spravodlivé poskytovanie biomedicínskych možností prevencie HIV pre cisgender a transgender ženy v prostrediach, kde sú k dispozícii viaceré možnosti prevencie. Cieľom tohto NOFO je podporovať žiadosti pre vývoj nových teórií a metód, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ako genetické a negenetické faktory prispievajú ku komplexnej variabilite vlastností jednotlivcov, rodiny a populácie. Prístupy by mali byť interdisciplinárne čerpajúce z prírodných a spoločenských vied, mali by zohľadňovať vzájomné závislosti naprieč škálami biologickej, sociálnej a ekologickej organizácie a mali by vo veľkej miere využívať teóriu, modelovanie a validáciu s dostupnými rozsiahlymi súbormi údajov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz