Názov projektu: Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 15.8.2025

Účel projektu: Táto výzva podporí vysoko rizikové štúdie s vysokým dopadom, ktoré

1) vyvíjajú alebo aplikujú nové nástroje alebo technológie alebo

2) testujú nové hypotézy na skúmanie mechanistických otázok pri infekcii HIV, replikácii, latencii a/alebo patogenéze (vrátane neuroHIV)  v kontexte porúch užívania látok (SUD).

Táto iniciatíva sa zameriava na prieskum a charakterizáciu signálnych dráh, ktoré sa podieľajú na vzniku a expanzii CNS HIV. NOFO sa zameriava na podporu míľnikového výskumu zameraného na skúmanie základných molekulárnych mechanizmov, ktorými je infekcia HIV iniciovaná, zavedená a udržiavaná v CNS, a na určenie toho, ako návykové látky modulujú infekciu HIV, latenciu a veľkosť a pretrvávanie rezervoárov CNS HIV.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz