Názov projektu: Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 9.2.2022

Dátum ukončenia: 10.12.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje žiadosti o granty na prieskumný/vývojový výskum, pilotné inovatívne výskumné projekty založené na spolupráci s inštitúciami/vedcami z krajín s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) v oblasti mozgu a iných funkcií a porúch súvisiacich s nervovým systémom počas života, relevantné do krajín LMIC. Výskum celého spektra neuro-zdravotných, neurologických, neuromuskulárnych, senzorických, neuropsychiatrických, kognitívnych, behaviorálnych a neurovývojových funkcií a porúch môže pokryť celý rozsah vedy od základného po klinický až po translačný a implementačný výskum. Vedci v inštitúciách LMIC môžu spolupracovať s vedcami v iných inštitúciách LMIC a/alebo inštitúciách USA. Kategórie príjmov definuje Svetová banka na http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz