Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie06.02.2024
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odborChirurgia
Téma habilitačnej práceKomplikácie chirurgickej liečby spondylózy krčnej chrbtice (30. ročné skúsenosti)
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisie
Oponentské posudky na habilitačné konanie
Rozhodnutie VR LF SZU
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania