Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.10.2017
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej prácePrěnosné pohlavní choroby a kriminalita v ČR
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov
Oponentské posudkyOP1OP2OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.2.2018

  • 9:30 habilitačná prednáška
  • 10:00 hod. obhajoba

Slovenská zdravotnícka univerzita, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 7.2.2018.