Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 6. 2017
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z knižnice
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práceMigrácia kontaminantov v článkoch potravového reťazca
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.5.2018
-9:30 habilitačná prednáška
-10:00 hod. obhajoba
na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 16.05.2018