Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.5.2017
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor 7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práce „Význam papilolomavírusov v etiológii neanogenitálnych zhubných nádorov: Implikácie pre verejné zdravotníctvo“
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisie Návrh členov

Návrh HK k habilitačnému konaniu

Oponentské posudky OP1OP2OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZU Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZU Prezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZU Zloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 13.12.2017
– 9:00 habilitačná prednáška
-10:00 hod. obhajoba
Slovenská zdravotnícka univerzita, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Návrh bol schválený dňa 13.12.2017.