Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.5.2017
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.4.2. Verejné zdravotníctvo
Téma habilitačnej práce„Význam papilolomavírusov v etiológii neanogenitálnych zhubných nádorov: Implikácie pre verejné zdravotníctvo“
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh členov

Návrh HK k habilitačnému konaniu

Oponentské posudkyOP1OP2OP3
Rozhodnutie VR FVZ SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FVZ SZUPrezenčná listina
Zloženie VR FVZ SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2017
– 9:00 habilitačná prednáška
-10:00 hod. obhajoba
Slovenská zdravotnícka univerzita, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 13.12.2017.