Názov projektu: HEAL Initiative: Understanding Individual Differences in Human Pain Conditions (R01 – Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.8.2023

Dátum ukončenia: 7.2.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa snaží podporiť výskum zameraný na holistické pochopenie rozdielov medzi jednotlivcami alebo medzi ľuďmi v podmienkach bolesti u ľudí, so zameraním na „zdravie celého človeka“ a na zlepšenie stratégií liečby a manažmentu bolesti smerom k personalizovanej medicíne bolesti. Cieľom tohto NOFO je podporovať štúdie, ktoré sa zameriavajú na zber klinických a/alebo predklinických údajov s cieľom umožniť modelovanie založené na dôkazoch a pochopenie interindividuálnych rozdielov a/alebo heterogenity bolesti vyskytujúcej sa pri použití terapie/manažmentu bolesti, príp. so stavmi, ako je stav druhej bolesti, komorbidný zdravotný stav, komorbidný stav duševného zdravia alebo stavy užívania/zneužívania opioidov, alkoholu alebo iných látok. Žiadatelia sa vyzývajú, aby rozvíjali a implementovali nové, multidisciplinárne výskumné prístupy a zahŕňali výskumníkov s doplnkovými odbornými znalosťami na splnenie cieľov projektu a programu. Veľmi sa odporúča, aby pacienti a ošetrovatelia prispeli k cieľom projektu. Očakáva sa, že prísne výskumné prístupy založené na údajoch a dôkazoch podporované v rámci tohto NOFO poskytnú lepšie pochopenie biologických a/alebo biopsychosociálnych základov medziindividuálnych rozdielov, heterogenity a stratifikácie osôb s prežívanou bolesťou, čo by urýchlilo rozvoj riešenia založeného na dôkazoch smerom k presnej medicíne bolesti.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz