Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 21.4.2021
Profesijný životopis Životopis
Zoznam publikačnej činnosti Výpis z knižnice
Študijný odbor Verejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednášky Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na zdravie matiek a detí.
Inauguračná komisia a oponenti Výpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky na inauguračné konanie OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZU Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZU Prezenčná listina
Zloženie VR LF SZU Zloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 15.3.2022 o 09:30hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Návrh bol schválený na VR SZU dňa 16.6.2022