Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21.4.2021
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z knižnice
Študijný odborVerejné zdravotníctvo
Téma inauguračnej prednáškyVplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na zdravie matiek a detí.
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR FVZ SZU
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR FVZ SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky15.3.2022 o 09:30hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 2. posch., aula rektora, Limbová 12, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaNávrh bol schválený na VR SZU dňa 16.6.2022