V súvislosti s pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ponúka záujemcom, ktorí chcú na jej fakultách študovať študijné programy v slovenskom jazyku (v dennej forme štúdia), možnosť prihlásiť sa do prijímacie konania pre akademický rok 2022/2023.

Do prijímacieho konania sa môžu prihlásiť uchádzači so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí majú na území SR status „dočasné útočisko“. Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania je pre týchto uchádzačov odpustený.

Termín na podanie prihlášky: 15. máj 2022
Uchádzač je povinný k vyplnenej a podpísanej prihláške na vysokoškolské štúdium priložiť nasledovné dokumenty:

  • doklad o tolerovanom pobyte s označením “DOČASNÉ ÚTOČISKO” (pôvodné označenie „odídenec“),
  • kópiu cestovného pasu,
  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe,
  • maturitné vysvedčenie (doklad o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do slovenského jazyka),*
  • uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie v deň prijímacej skúšky, *
  • uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť aj rozhodnutie príslušného regionálneho úradu školskej správy v SR o rovnocennosti maturitného vysvedčenia (nostrifikácia) *.

V prípade chýbajúcich dokladov označených * v čase podania prihlášky / konania prijímacej skúšky, je povinný ich uchádzač predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Uchádzač, ktorý už študoval na vysokej škole príslušný študijný program, môže v prípade prijatia na štúdium požiadať dekana fakulty o uznanie predmetov (žiadosť o uznanie predmetov, Výpis výsledkov štúdia a sylaby predmetov).


Ďalšie informácie o prijímacom konaní pre akademický rok 2022/2023, ako aj podmienky prijatia a predmety prijímacích skúšok, sú zverejnené na webovej stránke SZU, v časti Vysokoškolské štúdium: https://eszu.sk/studium/

Prihláška na stiahnutie (v prihláške uvádzajte aj e-mailovú adresu)

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba poslať s požadovanými dokladmi na adresu:
Pedagogický odbor SZU, Limbová 12, 833 03  Bratislava


Kontakt:

Pedagogický odbor SZU – PhDr. Attila Seszták,

tel. +421 2 59370 269,

e-mail: attila.sesztak@szu.sk