Štúdium

Študijné programy

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Pôrodná asistencia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Dentálna hygiena (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyziologická a klinická výživa (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Rádiologická technika (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Rádiologická technika (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva
Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta zdravotníctva
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta zdravotníctva
Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denné) – Fakulta zdravotníctva
Urgentná zdravotná starostlivosť (denné) – Fakulta zdravotníctva
Urgentná zdravotná starostlivosť (externé) – Fakulta zdravotníctva

Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fyzioterapia (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva
Fyzioterapia (denné) – Fakulta zdravotníctva
Fyzioterapia (externé) – Fakulta zdravotníctva

Ošetrovateľstvo (denné) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Ošetrovateľstvo (externé) – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Verejné zdravotníctvo (denné) – Fakulta verejného zdravotníctva
Verejné zdravotníctvo (externé) – Fakulta verejného zdravotníctva
Chirurgia (externé) – Lekárska fakulta
Vnútorné choroby (denné) – Lekárska fakulta
Vútorné choroby (externé) – Lekárska fakulta
Všeobecné lekárstvo (SJ, AJ) (denné) –  Lekárska fakulta
Zubné lekárstvo (denné) – Lekárska fakulta

Ďalšie vzdelávanie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave okrem pregraduálneho štúdia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie podľa aktuálne platného Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z 9. júna 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (Nariadenie vlády SR č. 296/2010).

Akreditované študijné programy
Zdravotnícke povolanie sestra
Špecializačný odbor
 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
 • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
 • revízne ošetrovateľstvo
Certifikovaná pracovná činnosť
 • audiometria
 • endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
 • funkčné vyšetrovacie metódy
 • ortoptika a pleoptika
 • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
 • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
Zdravotnícke povolanie rádiologický technik
Špecializačný odbor
 • manažment v rádiologickej technike
 • nukleárna medicína
 • radiačná onkológia
 • špeciálna rádiológia
Certifikovaná pracovná činnosť
 • magnetická rezonancia
 • mamografia
Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant
Špecializačný odbor
 • lekárenstvo
Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka
Špecializačný odbor
 • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
 • manažment v pôrodnej asistencii
 • pôrodná asistencia v rodine a komunite
Certifikovaná pracovná činnosť
 • psychofyzická príprava na pôrod
Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
Špecializačný odbor
 • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
 • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
 • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
Certifikovaná pracovná činnosť
 • reflexná terapia podľa Vojtu
 • techniky terapie lymfedému
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár
Špecializačný odbor
 • manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
Zdravotnícke povolanie nutričný terapeut
Špecializačný odbor
 • liečebná výživa
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant
Špecializačný odbor
 • laboratórne metódy v klinickej biochémii
 • vyšetrovacie metódy v histopatológii
 • vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických pracovníkov
 • kvalifikačné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na SZŠ – doplňujúce pedagogické štúdium
 • aktualizačné vzdelávanie – predatestačná príprava pre pedagogických zamestnancov SZŠ
 • riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ
Dokumenty

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)

Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)

Postup pri ukončovaní špecializačného / certifikačného štúdia

Postup pri spracovaní písomnej práce k špecializačnej/ certifikačnej skúške

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)

Zdravotnícke povolanie lekár
 • epidemiológia
 • verejné zdravotníctvo
Zdravotnícke povolanie verejný zdravotník
 • zdravie pri práci
Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik
 • odborník pre riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Zdravotnícke povolanie s vysokoškolským vzdelaním lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, fyzioterapeut, zdravotnícky laborant, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, laboratórny diagnostik
 • zdravotnícky manažment a financovanie
Dokumenty

Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)

Prihláška na skúšku zo špecializačného štúdia MPH (DOC, PDF)

Prihláška na špecializačné štúdium MPH (DOC, PDF)

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)

Akreditované špecializačné odbory špecializačného štúdia
Zdravotnícke povolanie lekár
 • akupunktúra
 • algeziológia
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • angiológia
 • cievna chirurgia
 • dermatovenerológia
 • diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • endokrinológia
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
 • gastroenterológia
 • gastroenterologická chirurgia
 • geriatria
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • hematológia a transfúziológia
 • hepatológia
 • hrudníková chirurgia
 • chirurgia
 • infektológia
 • kardiochirurgia
 • kardiológia
 • klinická biochémia
 • klinická farmakológia
 • klinická mikrobiológia
 • laboratórna medicína
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • lekárska genetika
 • materno-fetálna medicína
 • nefrológia
 • neonatológia
 • neurológia
 • neuropsychiatria
 • nukleárna medicína
 • oftalmológia
 • onkológia v gynekológii
 • onkológia v chirurgii
 • onkológia v urológii
 • otorinolaryngológia
 • paliatívna medicína
 • patologická anatómia
 • pediatria
 • pediatrická anestéziológia
 • pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • pediatrická intenzívna medicína
 • pediatrická nefrológia
 • pediatrická pneumológia a ftizeológia
 • pneumológia a ftizeológia
 • posudkové lekárstvo
 • pracovné lekárstvo
 • psychiatria
 • radiačná onkológia
 • rádiológia
 • reumatológia
 • revízne lekárstvo
 • služby zdravia pri práci
 • súdne lekárstvo
 • telovýchovné lekárstvo
 • tropická medicína
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • urgentná medicína
 • urológia
 • úrazová chirurgia
 • vnútorné lekárstvo
 • všeobecné lekárstvo
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • čeľustná ortopédia
Zdravotnícke povolanie farmaceut
 • farmaceutická technológia
 • klinická farmácia
 • lekárenstvo
 • sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
 • laboratórna medicína
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
Zdravotnícke povolanie liečebný pedagóg
 • liečebná pedagogika
Zdravotnícke povolanie logopéd
 • klinická logopédia
Zdravotnícke povolanie psychológ
 • klinická psychológia
 • poradenská psychológia
 • pracovná a organizačná psychológia
Zdravotnícke povolanie fyzik
 • klinická fyzika
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
 • laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
Akreditované certifikované pracovné činnosti LF SZU
Zdravotnícke povolanie lekár
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
 • diagnostická a intervenčná kolonoskopia
 • dorastové lekárstvo
 • echokardiografia
 • endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
 • farmakoekonomika
 • chirurgia prsníka
 • intervenčná rádiológia
 • intervenčná ultrasonografia v urológii
 • klinické skúšanie liekov
 • letecké lekárstvo
 • mikrochirurgia oka
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
 • implantácia kardiostimulátorov
Zdravotnícke povolanie zubný lekár
 • revízne zubné lekárstvo
Zdravotnícke povolanie farmaceut
 • farmakoekonomika
 • príprava cytostatík
 • revízne lekárenstvo
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Zdravotnícke povolanie psychológ
 • dopravná psychológia
Zdravotnícke povolanie laboratórny diagnostik
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant s VŠV II. stupňa
 • zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

Akreditačná komisia MZ SR odsúhlasila obsah prípravy na výkon práce v zdravotníctve a SZU môže uskutočňovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve podľa NV 296/2010.

Dokumenty

Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)

Príprava na odborný pohovor z prípravy na výkon práce v zdravotníctve (DOC, PDF)

Prihláška na Školenie pre zamestnancov, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami s ich obsahom (DOC, PDF)

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010Z. z. (DOC, PDF) (spolu s touto žiadosťou je potrebné doručiť dve podpísané kópie Zmluvy o ďalšom vzdelávaní, ktoré nájdete tu)

Žiadosť o zmenu špecializačného odboru podľa § 70, ods. 8 podľa olatného nariadenia vlády SR č. 296/2010 z. z.. (DOC, PDF)

Žiadosť o vyradenie zo špecializačného štúdia na SZU (DOC, PDF)

Žiadosť o zmenu vzdelávacej ustanovizne (DOC, PDF) [Táto žiadosť je len pre potreby SZU]

Zdravotnícke povolanie sestra
Špecializačný odbor
 • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
 • inštrumentovanie v operačnej sále
 • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
Špecializačný odbor
 • fyzioterapia v športe a telovýchove
Dokumenty

Žiadosť o zaradenie do kvalifikačnej formy ďalšieho vzdelávania (DOC, PDF)

Prihláška na skúšku (špecializačné, certifikačné pracovné činnosti) (DOC, PDF)

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu (DOC, PDF)

Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy podľa platného nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z.(DOC, PDF)

Termíny skúšok

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Lekárska fakulta

Zaradenie do ďalšieho vzdelávania

Podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdravotnícky pracovník môže podať žiadosť o zaradenie priebežne počas celého kalendárneho roka (okrem rezidentského štúdia).

Špecializačný odbor (ŠO) – potrebné doklady:
 • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/
 • podmienka pre zaradenie – uvedenie výšky pracovného úväzku v ZZ = povinný údaj + registrácia v stavovskej organizácii
 • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
 • kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
 • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník výkonov – logbook (dostupné na tel. čísle 02/59370 661, v Copy centre SZU alebo na študijnom oddelení príslušnej fakulty)
 • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
 • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore (SLK) , povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
 • v zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z.z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
 • povinnosť hlásiť prerušenie špecializačného štúdia v zmysle § 71 ods. 2 nariadenia vlády SR 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • pre lekárov, ktorí získali špecializáciu I. stupňa – zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. d) NV SR č.244/2018 Z. z.. sa môže uskutočniť po splnení podmienok uvedených v § 83 odst. NV SR č. 244/2018 Z.z.
 • Žiadateľ o zaradenie do rezidentského štúdia spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia a jej príloh ešte predkladá:
  • čestné vyhlásenie, že nie je zaradený do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo a pediatria,
  • čestné vyhlásenie, že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4 zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia,
  • označenie samosprávneho kraja, v ktorom bude pracovať po ukončení rezidentského štúdi.
OZNAM:

Od 1. februára 2020 je možnosť štúdia v „doplnkovej forme“ špecializácie vo všeobecnom lekárstve. Záujem o túto formu štúdia je potrebné v žiadosti o zaradenie dopísať. Bližšie informácie o štúdiu poskytne Katedra všeobecného lekárstva LF SZU.

príprava na výkon práce v zdravotníctve (VP)
 • absolvent zdravotníckeho vzdelania – nepotrebuje
 • iný zdravotnícky pracovník:- potrebné doklady:
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – potvrdené a podpísané žiadateľom zdravotníckeho zariadenia (ZZ) /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/
  • podmienka pre zaradenie – minimálne 0,5 pracovného úväzku v ZZ
  • pracovno-právna zmluva z miesta výkonu praktickej časti VP
  • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
  • kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • kópie iných diplomov
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) (dostupné na tel. čísle 02/59370 661, v Copy centre SZU alebo na na študijnom oddelení príslušnej fakulty)
certifikovaná pracovná činnosť (CPČ) – potrebné doklady:
 • tlačivo žiadosti o zaradenie
 • podmienka pre zaradenie – pracovný úväzok 1,0 v ZZ + registrácia v stavovskej organizácii
 • notárom overená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
 • kópie diplomov o získanej špecializácii
 • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden) + záznamník – logbook (dostupné na tel. čísle 02/59370 661, v Copy centre SZU alebo na na študijnom oddelení príslušnej fakulty)

V zmysle nariadenia vlády SR č. 244/2018 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania.

Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 zostávajú v platnosti.

Vyradenie zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, „subšpecializačného“ odboru v zmysle § 70 ods. 10) nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov

Doklady potrebné k vyradeniu:

 • žiadosť o vyradenie – súhlas navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
 • súhlas dotknutej osoby (uchádzač o štúdium)
 • vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)
Pri prestupe z inej vzdelávacej ustanovizne je nutné predložiť:
 • rozpis rozsahu a obsahu špecializačného štúdia na predchádzajúcej vzdelávacej ustanovizni v príslušnom odbore aj s uvedením výšky úväzku, v ktorom bola prax vykonávaná.
 • doklad musí byť podpísaný školiteľom

V zmysle zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinných od 1.5.2017) u p o z o r ň u j e m e žiadateľov o zaradenie do ďalšieho vzdelávania pre svojich pracovníkov, že nekompletne vyplnené žiadosti alebo žiadosti bez príloh budú vrátené žiadateľovi.

Aktualizované: 08.02.2022
Zodpovedný – rektorát SZU