Názov projektu: Infrastructure Development Training Programs for Critical HIV Research at Low-and Middle-Income Country Institutions (G11 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 21.4.2022

Dátum ukončenia: 23.8.2024

Účel projektu: Celkovým cieľom Fogartyho programu HIV Research Training (HIVRT) je posilniť vedeckú kapacitu inštitúcií v krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) zvýšením funkčných zdrojov potrebných na vykonávanie výskumu HIV v súvislosti s rozvíjajúcou sa epidémiou HIV v ich krajinách. Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) podporuje aplikácie na spoluprácu od inštitúcií USA a krajín s nízkymi a strednými príjmami na rozvoj školiacich programov na získanie odborných znalostí v oblasti technického, administratívneho a finančného riadenia, ktoré sú potrebné pre jednu z niekoľkých funkcií podpory výskumnej infraštruktúry, ktoré sa považujú za kľúčové pre úspešné vysokokvalitné výskumné prostredie. Sú to: a) správa a riadenie výskumu, b) dohľad nad integritou výskumu, c) etické hodnotenie výskumu na ochranu ľudských subjektov, d) dohľad nad welfare laboratórnych zvierat, e) služby moderných laboratórnych prístrojov, f) zdravotnícka knižnica a inofrmačné služby, g) systémy informačných a komunikačných technológií (IKT) pre výskum, h) bioštatistiku a analýzu údajov, i) transfer technológií a ochranu duševného vlastníctva, j) politiku a prevenciu obťažovania a diskriminácie a k) akúkoľvek oblasť, ktorá nie je uvedená vyššie a ktorá bude odôvodnene prispieť k zlepšeniu inštitucionálnych služieb, ktoré môžu podporovať výskumné činnosti. Programy odbornej prípravy na podporu výskumnej infraštruktúry maximalizujú predchádzajúce investície, ďalej posilnia výskumné kapacity inštitúcie s nízkymi a strednými nízkymi príjmami a potenciálne poskytnú prístupnejšie príležitosti na odbornú prípravu v oblasti výskumnej infraštruktúry pre ostatných v inštitúciách v ich vlastnej krajine a v iných krajinách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz