JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY

 • Centrum testovacích laboratórií (G-036)
  • Experimentálne zverince
  • Laboratórium toxikológie
  • Laboratórium imunotoxikológie
  • Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

AKREDITÁCIA

 • Skúšobné laboratóriá (ISO 17 025)
  • NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (S-111)
  • NRC Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov a Laboratórium pre kontrolu sterility (S 421)
 • Medicínske laboratóriá (ISO 15 189)
  • Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb (M-006)
   • Laboratórium pre vírusové hepatitídy
   • Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
   • Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov
   • Laboratórium pre prionové choroby
  • Laboratóriá klinickej imunológie, alergológie a biochémie (M-013)
   • Laboratórium imunológie
   • Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

Vedenie SZU považuje zabezpečenie systému kvality vo svojich laboratóriách za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.
Jednotka zabezpečenia kvality (JZK) vykonáva inšpekcie Centra testovacích laboratórií a neklinických štúdií s cieľom zistiť, či štúdie prebiehajú v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe.
V akreditovaných laboratóriách internými auditmi stanovujezhodu alebo nezhodu prvkov systému kvality so špecifickými požiadavkami príslušných noriem  ISO 17 025 a ISO 15 189.
Pracovnými meradlami vykonáva internú kalibráciu meradiel, čím sa zabezpečuje jednotnosť, správnosť a preukázateľnosť merania v laboratóriách pracujúcich v systéme kvality.
Fungujúce systémy kvality jednoznačne prispeli k zvýšeniu spoľahlivosti výsledkov, k zvýšeniu dôveryhodnosti organizácie pri zapájaní sa do projektov, ako aj k zvýšeniu akceptácie výsledkov pre publikovanie, k získaniu výskumných domácich a medzinárodných projektov a aj  k pedagogickej činnosti.
Jednotka zabezpečenia kvality zabezpečuje vytvorenie a funkčnosť týchto čiastkových systémov, ich vzájomné prepojenie a jednotnú koncepciu.

Vedúca JZK je držiteľkou ocenenia „TOP manažér kvality” za rok 2007.

KONTAKT:

Aktualizované 22.4.2024 (Mgr. Eva Němcová)