JEDNOTKA ZABEZPEČENIA KVALITY

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX

 • Centrum testovacích laboratórií (G-036)
  • Experimentálne zverince
  • Laboratórium toxikológie
  • Laboratórium imunotoxikológie
  • Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

AKREDITÁCIA

 • Skúšobné laboratóriá (ISO 17 025)
  • NRC pre dioxíny a príbuzné zlúčeniny (S-111)
  • NRC Zbierka kultúr patogénnych mikroorganizmov a Laboratórium pre kontrolu sterility (S 421)
 • Medicínske laboratóriá (ISO 15 189)
  • Laboratóriá klinickej mikrobiológie a priónových chorôb (M-006)
   • Laboratórium pre vírusové hepatitídy
   • Laboratórium pre prevenciu HIV/AIDS
   • Laboratórium pre identifikáciu enterálnych vírusov
   • Laboratórium pre pomalé vírusové neuroinfekcie
  • Laboratóriá klinickej imunológie, alergológie a biochémie (M-013)
   • Laboratórium imunológie
   • Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX

Centrum testovacích laboratórií SZU vykonáva podľa zásad správnej laboratórnej (SLP) neklinické štúdie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok v súlade s chemickým zákonom č. 67/2010 Z.z., Direktívou rady 2004/10/EC a Direktívou rady 2004/9/EC za použitia testovacích metód podľa nariadenia komisie (ES) č. 440/2008, OECD, EC, FDA smerníc, alebo podľa požiadaviek objednávateľa. Štúdie sú vykonávané v podmienkach platných pre konvenčný chov alebo chov SPF (bez špecifických patogénov).

Experimentálne zverince

Projektom je k dispozícii  operačná sála s klimatizáciou, dvomi modernými operačnými stolmi, a polohovateľným stropným osvetlením. Pre jemnú chirurgiu je k dispozícii operačný mikroskop s dvomi nezávislými okulármi pre dvoch  operatérov.

V prípadoch vykonávania štúdií na zvieratách, obmedzujeme využívanie  zvierat v našich laboratóriách iba na tie príležitosti, kedy neexistuje náhradné uskutočniteľné riešenie. Neustále prehodnocujeme naše požiadavky na štúdie na zvieratách a aktívne hľadáme alternatívne riešenia.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) podľa § 6 a § 37 zákona NR SR č. 488/2002 Z.z. a zákona NR SR č. 65 /2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a NV SR č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné alebo iné vedecké účely svojím rozhodnutím schválila Experimentálne zverince SZU ako užívateľské zariadenia.

Schválené užívateľské zariadenie na vedecké alebo vzdelávacie účely má menovanú etickú komisiu a poradný výbor pre prácu s laboratórnymi zvieratami, ktorá je odborným poradným orgánom SZU.

KONTAKT:

 • doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH – Vedúca Centra testovacích laboratórií
 • MVDr. Jozef Mandík – Experimentálne zverince jozef.mandik@szu.sk
 • Mgr. Júlia Babincová, PhD., MPH – Laboratórium toxikológie julia.babincova@szu.sk
 • MUDr. Jana Tulinská, PhD. – Laboratórium imunotoxikológie jana.tulinska@szu.sk
 • MUDr. Kornélia Štefíková, PhD. – Laboratórium experimentálnej a klinickej biochémie kornelia.stefikova@szu.sk

Aktualizované 22.4.2024 (Mgr. Eva Němcová)